Terms and Conditions

Algemene Voorwaarden Kinesis Fleet

1. Definities en interpretatie
2. Deze Voorwaarden
3. Grondslag van Contract
4. Levering en Installatie
5. Eigendom
6. Verbintenissen en verplichtingen van Klant
7. Prijzen en betaling
8. Garantie
9. Website
10. Intellectuele Eigendomsrechten en gegevens
11. Aansprakelijkheid
12. Looptijd en beëindiging
13.Gegevensbescherming
14. Vertrouwelijke Informatie
15. lgemeen

 

      1. Algemene Voorwaarden Kinesis Fleet


1. Definities en interpretatie

1.1 In deze Voorwaarden betekent:

Bijkomende Kosten: de kosten zoals vermeld in het Kostenoverzicht;

Gelieerde Ondernemingen: ten aanzien van een partij, een andere entiteit die zeggenschap uitoefent over of onder (gezamenlijke) zeggenschap staat van die partij. De begrippen “zeggenschap”, “uitoefenen van zeggenschap” en “onder zeggenschap” zoals in deze definitie gehanteerd, betekenen de rechtstreekse of middellijke juridische, economische of ten behoeve van de economisch eigenaar in trust gehouden eigendom van meer dan 50% van het geplaatste aandelenkapitaal of meer dan 50% van de stemrechten of de rechtstreekse of middellijke bevoegdheid tot het benoemen van een lid van het bestuur of een soortgelijk bestuurslichaam van een dergelijke entiteit;

Overeenkomst: deze Leveringsvoorwaarden tezamen met de Verkooporderbevestiging en de factuur;

Vertrouwelijke Informatie: informatie van commerciële, eigendoms- of andere waarde die door de ene Partij aan de andere Partij openbaar is gemaakt en die als vertrouwelijk is aangemerkt of redelijkerwijs als vertrouwelijk kan worden beschouwd en die niet tot het publieke domein behoort of onafhankelijk is ontwikkeld;

Kostenoverzicht: de kosten zoals vermeld in https://www.kinesisfleet.com/da/charges/

Aanvangsdatum: het begin van de eerste facturatieperiode;

Contract: een contract tussen Partijen voor de verkoop, verhuur en het in licentie geven (al naargelang wat van toepassing is) van Producten en/of de Diensten dat overeenkomstig artikel 3 tussen Klant en Leverancier is aangegaan;

Klant: de entiteit die de Producten (al naargelang wat van toepassing is) koopt, huurt of in licentie neemt en/of de afnemer van Diensten;

Gegevensrapporten: visuele en andere weergaven van telematische gegevens die via de Website toegankelijk zijn;

Firmware: de eigen tracking- en besturingssoftware van Leverancier;

Wagenpark: de via de Diensten te volgen of traceren voertuigen, bedrijfsmiddelen of personen;

Geval van Overmacht: een gebeurtenis of een reeks gerelateerde gebeurtenissen die buiten de redelijke invloedssfeer van de getroffen Partij valt (waaronder stroomstoringen, arbeidsconflicten, wetswijzigingen, rampen, explosies, brand, overstromingen, oproer, terroristische aanvallen en oorlog);

Hardware: voertuigtelematica-units en bijbehorende randapparatuur die al dan niet Firmware, een SIM-kaart en netwerkzendtijd en een Onboard-Unit bevatten;
Oorspronkelijke Looptijd: het eerste tijdvak van een verlening van een licentie voor het gebruik van het Product en betaald door Klant zoals uiteengezet in de Verkooporderbevestiging;

Installatie: het monteren van de Hardware in het Wagenpark;

Intellectuele Eigendomsrechten: elk octrooi, geregistreerd of niet-geregistreerd tekening- of modelrecht, handelsmerk of ander eigendomsrecht dat inherent is aan de Producten, alle auteursrechten en databankrechten, alle andere soortgelijke of gelijkwaardige intellectuele of commerciële rechten of eigendommen die bestaan onder de wetgeving van elk rechtsgebied in de gehele wereld, ongeacht of deze geregistreerd zijn en of deze gevestigd, voorwaardelijk of toekomstig zijn en alle terugleveringen, verlengingen, herlevingen en uitbreidingen van het voorgaande, en alle rechten onder licenties, toestemmingen, beschikkingen, wetten of anderszins met betrekking tot het voorgaande;

Kinesis en Kinesis Fleet: handelsnamen van Leverancier en de moedermaatschappij van Leverancier, Radius Payment Solutions Limited (ondernemingsnummer in het Verenigd Koninkrijk: 08260702);

Kinesis-Platform: de ICT-systemen waarop de Dienst draait;

Locatiegegevens: de gegevens met betrekking tot de geografische positie van het Wagenpark en overige berichten die aan en door het Wagenpark worden verzonden;

Mobiele Communicatiediensten: de mobiele elektronische communicatiediensten die worden gebruikt voor het verzenden van Locatiegegevens;

Onboard-Unit: een elektronisch apparaat dat kan worden gebruikt voor het verkrijgen, vastleggen en verzenden van Locatiegegevens en ander bestuurdersgedrag via satellietvolgsystemen en voor het verzenden en ontvangen van deze gegevens;

Partij (/Partijen): Leverancier of(/en) Klant;

Prijzen: de prijs:

(a) van de Producten en de Diensten zoals uiteengezet in de Verkooporderbevestiging; of
(b) die tussen Klant en Leverancier is overeengekomen; of
(c) die van tijd tot tijd op de website van Leverancier wordt gepubliceerd; of
(d) die van tijd tot tijd in het Kostenoverzicht wordt vermeld;

PAYGO-Klant: een entiteit die het Product en de Diensten steeds maandelijks geleverd krijgt;

Producten: de Hardware die door Klant wordt gekocht of gehuurd en indien van toepassing de Software en Firmware;

Verlengingsperiode: wordt steeds stilzwijgend per kwartaal verlengd, zoals uiteengezet in de oorspronkelijke Verkooporderbevestiging;

Verkooporderbevestiging: de bevestiging die door Leverancier aan Klant wordt verzonden;

Diensten: de levering van de diensten die van tijd tot tijd met Klant worden overeengekomen;

SIM: Subscriber Identity Module-kaart die netwerkzendtijd levert;

Software: de eigen toepassingssoftware van Leverancier en de in licentie genomen software van derden (indien van toepassing) die bij aanvang van het Contract reeds bestond of als een product van de Diensten is ontwikkeld;

Statistische Gegevens: heeft de betekenis die hieraan in artikel 10.5 wordt toegekend;

Leverancier: de in België opgerichte naamloze vennootschap Belgian Fuel Card (ondernemingsnummer 0865.944.140), statutair gevestigd te 9600 Ronse, Grote Markt 40;

Voorwaarden: deze leveringsvoorwaarden tezamen met de Verkooporderbevestiging en de factuur;

Beëindigingsvergoeding: een bedrag gelijk aan het equivalent van driemaal de maandelijkse Prijzen;
en

Website: de inhoud (met inbegrip van alle getoonde materialen en grafische voorstellingen zoals databases, kaarten, foto’s en andere afbeeldingen) van websites van Leverancier op https://www.velocityfleet.com/nl-be/ en https://www.kinesisfleet.com/nl-be/ waarop de Gegevensrapporten zich bevinden.

1.2 Een algemeen concept of categorie dat/die in deze Voorwaarden wordt gebruikt, niet wordt beperkt door specifieke voorbeelden of gevallen die met betrekking tot een dergelijk concept of een dergelijke categorie worden gebruikt.

1.3 Woorden in het enkelvoud omvatten tevens het meervoud en omgekeerd. Woorden die personen aanduiden omvatten tevens rechtspersonen en verenigingen van personen zonder rechtspersoonlijkheid.


Back – Algemene Voorwaarden Kinesis Fleet

2. Deze Voorwaarden

Deze Voorwaarden bevatten de enige voorwaarden waarop Leverancier met Klant zaken zal doen en zij beheersen alle Contracten, met uitsluiting van alle andere voorwaarden.


Back – Algemene Voorwaarden Kinesis Fleet

3. Grondslag van Contract

3.1 Iedere bestelling van Producten die door Klant bij Leverancier wordt gedaan, wordt beschouwd als een aanbod van Klant om Producten van Leverancier te kopen of te huren (en, in het geval van Software en Firmware, in licentie te nemen) waarbij deze Voorwaarden van toepassing zijn. Een Contract wordt pas van kracht wanneer Leverancier een Verkooporderbevestiging aan Klant verzendt.

3.2 Niettegenstaande het bovenstaande vormt het gebruik van de Producten en/of de Diensten in ieder geval aanvaarding van deze Voorwaarden door Klant en komt op grond van deze Voorwaarden een Contract tussen Partijen tot stand.


Back – Algemene Voorwaarden Kinesis Fleet

4. Levering en Installatie

4.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen:

4.1.1 wordt alle Hardware door Leverancier afgeleverd bij de vestiging van Klant of op een ander adres dat door Partijen is overeengekomen;
4.1.2 gaat het risico op de Hardware over van Leverancier op Klant wanneer de Producten worden geleverd aan Klant of, indien van toepassing, door Klant worden opgehaald;
4.1.3 is Leverancier, behoudens artikel 10.1, indien Klant de Hardware installeert of een andere persoon aanwijst om de Hardware te installeren, niet aansprakelijk voor direct of indirect ontstane schade of verlies als gevolg van nalatigheid of het niet opvolgen van de aanwijzingen van Leverancier bij het installeren van de Hardware;
4.1.4 wordt, wanneer Klant verzoekt om Installatie van de Hardware door Leverancier, met Klant een datum voor Installatie overeengekomen en kan de Installatie door een door Leverancier ingeschakelde derde worden uitgevoerd. Onverminderd het bepaalde in de bepalingen inzake verkoop op afstand aan consumenten (indien van toepassing) kan Leverancier bij Klant annuleringskosten in rekening brengen ten bedrage van honderdvijftien euro (EUR 115) per voertuig wanneer Klant een afgesproken Installatie minder dan vierentwintig (24) uur van tevoren afzegt of anderszins nalaat het voertuig op de overeengekomen datum, tijd of locatie van Installatie af te geven, een en ander zoals van tijd tot tijd gewijzigd.

Back – Algemene Voorwaarden Kinesis Fleet

5. Eigendom

5.1 Wanneer Klant de Hardware van Leverancier koopt, gaat de eigendom van de Hardware (met uitzondering, indien van toepassing, van Firmware en SIM-kaart) van Leverancier over op Klant op het moment van:

5.1.1 levering van de Hardware of, indien dit later is,
5.1.2 ontvangst door Leverancier van alle van Klant aan Leverancier verschuldigde bedragen ingevolge een Contract of andere overeenkomst.

5.2 Totdat de eigendom van de Hardware (met uitzondering, indien van toepassing, van Firmware en SIM-kaart) op Klant overgaat:

5.2.1 houdt Klant de Hardware onder zich als detentor en draagt het risico voor verlies en vernietiging van de Hardware;
5.2.2 zal Klant, indien van toepassing: (i) de Hardware opslaan in een beveiligde, veilige, droge en schone omgeving, gescheiden van andere producten en goederen; (ii) ervoor zorgen dat de Hardware gemakkelijk herkenbaar is als eigendom van Leverancier; (iii) geen herkenningsteken op de Hardware of de verpakking ervan onleesbaar maken, vernietigen, wijzigen of verbergen; (iv) de Hardware niet verkopen, verhuren, verpanden, in licentie geven of anderszins bezwaren; en (v) op verzoek de Hardware aan Leverancier ter hand stellen.

5.3 Indien een Klant niet voor de Hardware heeft betaald, eindigt het recht van Klant om de Hardware voor Leverancier onder zich te houden als detentor onmiddellijk wanneer:

5.3.1 Klant failliet is verklaard dan wel het onderwerp wordt van enige vorm van gerechtelijke reorganisatie, vrijwillige of gerechtelijke vereffening of een andere vorm van insolventie;
5.3.2 Klant zijn onderneming staakt; of
5.3.3 Klant de Hardware probeert te bezwaren of bezwaart of op enige manier belast.

5.4 Leverancier kan een vordering instellen ten behoeve van de prijs van de Hardware en alle andere bedragen die ingevolge een Contract verschuldigd zijn, niettegenstaande dat de eigendom van de Hardware nog niet op Klant is overgegaan.

Back – Algemene Voorwaarden Kinesis Fleet

6. Verbintenissen en verplichtingen van Klant

6.1 Klant dient:

6.1.1 de Producten alleen voor het beoogde gebruik ervan en zorgvuldig en naar behoren te gebruiken overeenkomstig de aanwijzingen en specificaties van Leverancier;
6.1.2 ervoor te zorgen dat alle beperkingen en verplichtingen die door deze Overeenkomst aan hem worden opgelegd evenzeer gelden voor de ondernemingen van zijn groep en zijn klanten; en
6.1.3 ervoor te zorgen dat al deze ondernemingen van zijn groep en zijn klanten zich volledig aan al deze beperkingen en verplichtingen houden.

Back – Algemene Voorwaarden Kinesis Fleet

7. Prijzen en betaling

7.1 De toepasselijke Prijzen met betrekking tot de Diensten die door Leverancier aan Klant worden geleverd, zijn zoals vermeld in de Verkooporderbevestiging.

7.2 Op iedere aankoop van Diensten door Klant ingevolge een Verkooporderbevestiging zijn deze Voorwaarden van toepassing. Bij strijdigheid tussen de bepalingen van deze Voorwaarden en een Verkooporderbevestiging prevaleren deze Voorwaarden.

7.3 Geen enkele bestelling wordt geacht door Leverancier te zijn aanvaard, tenzij en totdat de Verkooporderbevestiging door een daartoe bevoegde bestuurder of werknemer van Leverancier is ondertekend en de ondertekening ervan aan Klant is meegedeeld.

7.4 Klant dient de Prijzen via automatische incasso aan Leverancier te voldoen overeenkomstig dit artikel en zoals opgegeven in een toepasselijke Verkooporderbevestiging. Tenzij in de Verkooporderbevestiging anders wordt vermeld, dient Klant alle verschuldigde bedragen binnen 14 dagen na de factuurdatum te voldoen.

7.5 Alle Prijzen die ingevolge een Contract verschuldigd zijn, zijn exclusief BTW en andere belastingen en heffingen die van toepassing zijn op de verkoop, het in licentie geven en levering van de Producten of de Diensten, die voor rekening van Klant zijn.

7.6 Indien Klant op of vóór de vervaldatum geen rechtsgeldig verschuldigd bedrag ingevolge of in verband met een Contract heeft voldaan, kan Leverancier bij de Klant interesten en een vergoeding voor de invorderingskosten in rekening brengen over het achterstallige bedrag krachtens de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties .

7.7 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, kunnen alle Prijzen door Leverancier worden gewijzigd door Klant daarvan ten minste 30 dagen van tevoren schriftelijk in kennis te stellen.

7.8 Klant zal alle betalingen voldoen die ingevolge een Contract rechtsgeldig verschuldigd zijn, zonder daarbij enige aftrek, hetzij door verrekening, tegenvordering, korting, vermindering of anderszins, toe te passen.

Back – Algemene Voorwaarden Kinesis Fleet

8. Garantie

8.1 Leverancier garandeert dat de Producten bij aflevering en gedurende een periode van 12 maanden na de datum van aflevering (“Garantieperiode”):

8.1.1 in ieder wezenlijk opzicht conform zijn aan de omschrijving daarvan; en
8.1.2 vrij zullen zijn van wezenlijke ontwerpfouten en materiaal- en productiefouten; en
8.1.3 van goede kwaliteit zijn; en
8.1.4 geschikt zijn voor de door de Leverancier aangegeven doeleinden.

8.2 Behoudens artikel 8.3 geldt dat indien:

8.2.1 Klant tijdens de Garantieperiode, binnen 10 werkdagen nadat hij heeft geconstateerd dat de Producten (deels) niet voldoen aan de in artikel 8.1 genoemde garantie, schriftelijk hiervan kennisgeeft; en
8.2.2 Leverancier een redelijke mogelijkheid is geboden deze Producten te inspecteren; en
8.2.3 Klant (op verzoek daartoe van Leverancier) deze Producten op kosten van Klant retourneert naar de plaats van vestiging van Leverancier,
Leverancier naar eigen keuze de gebrekkige Producten zal repareren of vervangen, of de betaalde prijs voor de gebrekkige Producten volledig zal terugbetalen (wanneer Klant deze Producten heeft gekocht).

8.3 Leverancier is niet aansprakelijk wanneer de Producten niet voldoen aan de garantie in artikel 8.1 indien:

8.3.1 Klant van deze Producten gebruik blijft maken na een kennisgeving overeenkomstig artikel 8.2 te hebben afgegeven;

8.3.2 het gebrek zich voordoet omdat Klant heeft nagelaten de mondelinge of schriftelijke instructies van Leverancier op te volgen met betrekking tot de opslag, de installatie, de ingebruikname, het gebruik of het onderhoud van de Producten of (bij gebreke aan instructies) goede handelspraktijken;

8.3.3 Klant deze Producten zonder schriftelijke toestemming van Leverancier wijzigt of repareert;

8.3.4 het gebrek als gevolg van gewone slijtage, moedwillige beschadiging, nalatigheid of abnormale werkomstandigheden is ontstaan;

8.3.5 de Producten afwijken van de omschrijving ervan als gevolg van wijzigingen die zijn aangebracht teneinde te voldoen aan toepasselijke wettelijke normen of reguleringsnormen.

8.4 Behoudens zoals bepaald in dit artikel 8 is Leverancier niet aansprakelijk jegens Klant wanneer de Producten niet voldoen aan de garantie zoals uiteengezet in artikel 8.1.

8.5 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle ingevolge artikel 8.2 gerepareerde of vervangende Producten die door Leverancier worden geleverd.

Back – Algemene Voorwaarden Kinesis Fleet

9. Website

9.1 Behoudens en overeenkomstig de bepalingen van dit Contract verleent Leverancier aan Klant voor de duur van de Oorspronkelijke Looptijd (en de mogelijke Verlengingsperiodes daarna) een persoonlijk, niet-exclusief recht op: toegang tot en inzage van de inhoud van de Website; en het downloaden en afdrukken van (een deel van) Gegevensrapporten van de Website, met dien verstande dat grafische voorstellingen op de Website niet los van de bijbehorende tekst mogen worden gebruikt; en Klant mag de handelsmerken of handelsnamen van Leverancier op geen enkele manier gebruiken zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Leverancier, met dien verstande dat Klant ervoor moet zorgen dat de vermeldingen over het auteursrecht en het handelsmerk van Leverancier in alle afschriften verschijnen. Geen enkel deel van de Website mag op een andere website worden gereproduceerd of opgeslagen of worden opgenomen in openbare of particuliere elektronische zoeksystemen of -diensten.

9.2 Klant dient zich te houden aan alle redelijke instructies of voorwaarden met betrekking tot het gebruik van de Website zoals deze op de Website kunnen worden geplaatst of overigens van tijd tot tijd door Leverancier aan Klant kunnen worden medegedeeld.

9.3 Leverancier zal Klant voorzien van een uniek(e), persoonlijk(e) gebruikersnaam en wachtwoord, waarmee Klant toegang tot de Website kan krijgen en de Dienst kan gebruiken. Klant stemt ermee in dat de verantwoordelijkheid ten aanzien van de beveiliging van een gebruikersnaam of wachtwoord die/dat krachtens dit artikel 9.3 wordt uitgegeven bij Klant ligt;

9.4 Leverancier zal de Gegevensrapporten en de Locatiegegevens van Kinesis met betrekking tot alle gegevens die zijn ontvangen van de Onboard-Unit van Klant beschikbaar stellen op de Website.

9.5 Klant erkent en stemt ermee in dat de beschikbaarheid van de Website (of relevante delen daarvan) afhangt van systemen, technologieën en andere factoren die buiten de invloedssfeer van Leverancier vallen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, Mobiele Communicatiediensten van externe providers en het internet en onderling verbonden systemen. Vanwege de aard van deze technologieën, systemen en andere factoren kunnen problemen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, stroomuitval, verbindingsfouten, stroomstoringen, overbelasting van het netwerk, signaalverslechtering en topografische, elektromagnetische en andere storingen en overheidsingrijpen, van negatieve invloed zijn op de beschikbaarheid van de Website. Leverancier garandeert niet dat de functies die beschikbaar worden gesteld op de Website blijvend ondersteund zullen worden door Mobiele Communicatiediensten of dat Klant de functies die in het kader van de Diensten op de Website beschikbaar worden gesteld voor het beoogde gebruik zal kunnen gebruiken, vanwege het feit dat dit mede afhangt van omstandigheden die buiten de redelijke invloedssfeer van Leverancier liggen.

9.6 Leverancier heeft het recht om op elk moment zonder kennisgeving aan Klant de toegang tot de Website tijdelijk op te schorten met het oog op het onderhouden of herstellen van (een deel van) de Website en om wijzigingen aan te brengen in de functionaliteit, presentatie, functies, wijze van toegang en materiële inhoud met betrekking tot de Website.

9.7 Leverancier zal Klant SIM-kaarten verstrekken voor elke Onboard-Unit die Klant overeenkomstig het Contract mag gebruiken. Klant mag deze SIM-kaarten uitsluitend gebruiken:

9.7.1 in combinatie met de Onboard-Units; en
9.7.2 voor het verzenden van Locatiegegevens tussen het Wagenpark en het platform van Leverancier zoals in het kader van de Diensten is toegestaan.


Back – Algemene Voorwaarden Kinesis Fleet

10. Intellectuele Eigendomsrechten en gegevens

10.1 Alle Intellectuele Eigendomsrechten in of voortvloeiend uit of in verband met de Diensten of de Producten (met inbegrip van de Hardware, Firmware en Gegevensrapporten) behoren toe aan Leverancier.

10.2 Klant erkent dat met betrekking tot de Intellectuele Eigendomsrechten van derden op de Diensten of de Producten het gebruik van deze rechten door Klant afhangt van het door Leverancier verkrijgen van een schriftelijke licentie van de betreffende licentiegever op voorwaarden die Leverancier het recht geven om deze rechten aan Klant in licentie te geven.

10.3 Alle gegevens die zijn gegenereerd door of verband houden met de werking of uitvoering van de Diensten (waaronder de Gegevensrapporten en Locatiegegevens) behoren toe aan Leverancier. Deze operationele en prestatiegegevens omvatten geen Persoonsgegevens (die, voor alle duidelijkheid, worden behandeld met inachtneming van het bepaalde in artikel 13).

10.4 Alle door of namens Klant aan Leverancier verstrekte gegevens in verband met de Diensten behoren toe aan Klant. Leverancier mag deze gegevens waar nodig gebruiken ten behoeve van het uitvoeren van de Diensten.

10.5 Klant machtigt Leverancier om een kopie van de in artikel 10.4 hierboven bedoelde gegevens in geanonimiseerde geaggregeerde vorm te bewaren en te gebruiken (zodanig dat de identiteit van Klant en betrokkenen niet kan worden vastgesteld) voor het uitvoeren van gegevensanalyses met betrekking tot de aan zijn klanten verleende diensten en het anderszins ontwikkelen van nieuwe producten en diensten (“Statistische Gegevens”).

10.6 Klant verleent Leverancier hierbij een niet-exclusief/niet-exclusieve, royaltyvrij(e), volledig betaald(e), onherroepelijk(e) wereldwijd(e) recht op en licentie voor het verkrijgen van toegang tot, inzien, analyseren, gebruiken, bewerken, kopiëren en wijzigen van de Statistische Gegevens voor zijn eigen doeleinden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het gebruik van de informatie voor het produceren en verspreiden van rapporten, analyses en gegevens op basis van de Statistische Gegevens. Behoudens met betrekking tot deze anonimisering en dit gebruik van de Statistische Gegevens mag Leverancier Statistische Gegevens waarmee de identiteit van Klant of een bestuurder van een voertuig van Klant kan worden vastgesteld echter niet voor eigen doeleinden gebruiken of aan derden openbaar maken. Dit geldt echter met dien verstande dat de voorgaande beperking niet van toepassing is op openbaarmakingen van Statistische Gegevens die:

10.6.1 rechtens vereist zijn naar aanleiding van een verzoek van wetshandhavingsinstanties;
10.6.2 gedaan zijn in verband met een gerechtelijk bevel of soortgelijk verzoek;
10.6.3 gedaan zijn in verband met een overwogen fusie, overname of soortgelijke transactie;
10.6.4 gedaan zijn aan Gelieerde Ondernemingen van Leverancier of daarmee verbonden vennootschappen; of
10.6.5 gedaan zijn aan dienstverleners van Leverancier voor het verlenen van de Diensten namens Leverancier.


Back – Algemene Voorwaarden Kinesis Fleet

11. Aansprakelijkheid

11.1 Niets in deze Overeenkomst of enig Contract wordt geacht de aansprakelijkheid van Leverancier uit te sluiten of te beperken ten aanzien van:

11.1.1 bedrog; of
11.1.2 verlies of schade veroorzaakt door opzet van Leverancier en haar bestuurders, werknemers, agenten of aannemers.

11.2 Onverminderd artikel 11.1 is Leverancier in geen geval aansprakelijk – hetzij ingevolge een contract, wegens onrechtmatige daad (waaronder in beide gevallen nalatigheid), op grond van een onjuiste voorstelling van zaken (anders dan bedrog), schending van een wettelijke verplichting of anderszins op grond van het Contract – voor winstderving, omzetderving, inkomstenderving, verlies van gebruik of productie, of derving van verwachte besparingen, verlies van contracten of commerciële kansen, verlies van of schade aan goodwill of reputatie, verlies of beschadiging van gegevens, databases of software of welke bijzondere of indirecte schade of gevolgschade dan ook.

11.3 Onverminderd artikel 11.1en 11.2blijft de totale maximale aansprakelijkheid van Leverancier ingevolge het Contract of anderszins beperkt tot de nettoprijs die in de eerste twaalf maanden van het jaar waarin het verlies of de schade zich voordeed door Klant is betaald of dient te worden betaald.

11.4 Indien een Partij door een Geval van Overmacht verhinderd of vertraagd wordt in de uitvoering van een van zijn verplichtingen ingevolge het Contract wordt die Partij vrijgesteld van nakoming of stipte nakoming, al naargelang het geval, van zijn verplichting voor zover dit Geval van Overmacht voortduurt en stemt die Partij ermee in al het redelijke te doen om het Geval van Overmacht te verhelpen of een oplossing hiervoor te vinden, zodat hij zijn verplichtingen ingevolge het Contract kan nakomen.

Back – Algemene Voorwaarden Kinesis Fleet

12. Looptijd en beëindiging

12.1 Het Contract wordt op de Aanvangsdatum van kracht en blijft van kracht tot, in geval van:

12.1.1 een Contract voor bepaalde tijd waarin de levering van Diensten is opgenomen, de voltooiing van: (i) de uitvoering van alle Diensten of, indien later, (ii) de ontvangst door Leverancier van alle bedragen die ingevolge het Contract aan Leverancier verschuldigd zijn;
12.1.2 een Contract voor bepaalde tijd voor huur van de Producten en levering van Diensten, de voltooiing van: (i) de desbetreffende huurperiode zoals genoemd in de Verkooporderbevestiging of, indien later, (ii) de ontvangst door Leverancier van alle bedragen die ingevolge het Contract aan Leverancier verschuldigd zijn; of
12.1.3 een PAYGO-Klant contract, de Leverancier het PAYGO-Klant contract beëindigt overeenkomstig artikel 12.3 of tot de Klant het PAYGO-Klant contract beëindigt met een opzegtermijn van ten minste 3 maanden, met dien verstande dat de beëindiging plaatsvindt de laatste dag van een kalendermaand.

12.2 In het geval van óf:

12.2.1 een Contract voor bepaalde tijd waarin de levering van Diensten is opgenomen; óf
12.2.2 een Contract voor bepaalde tijd voor huur van de Producten en de levering van Diensten,
zal, indien geen van beide partijen het Contract opzegt, het Contract stilzwijgend worden verlengd voor de Verlengingsperiode en daaropvolgende Verlengingsperiodes, totdat het Contract door de Leverancier wordt beëindigd overeenkomstig artikel 12.3 of door de Klant wordt beëindigd met een opzegtermijn van ten minste 3 maanden, met dien verstande dat de beëindiging plaatsvindt de laatste dag van een kalendermaand.

12.3 Leverancier kan onverminderd zijn overige uit dit Contract voortvloeiende rechten het (PAYGO-Klant) Contract middels een schriftelijke kennisgeving beëindigen:

12.3.1 met een opzegtermijn van ten minste 28 kalenderdagen met dien verstande dat de beëindiging plaatsvindt de laatste dag van een kalendermaand; of
12.3.2 met onmiddellijke ingang (en desgevallend zonder gerechtelijke tussenkomst) indien:

12.3.2.1 Klant nalaat een wezenlijke voorwaarde van dit Contract in acht te nemen of na te komen, waaronder in elk geval wanbetaling, waarbij een dergelijk(e) verzuim of tekortkoming in de nakoming (indien vatbaar voor herstel) niet wordt hersteld binnen 20 kalenderdagen nadat de schriftelijke kennisgeving, met vermelding van de tekortkoming in de nakoming en een verzoek tot herstel hiervan, is afgegeven; of
12.3.2.2 zich een van de volgende gebeurtenissen voordoet: (i) de overhandiging van een verzoek tot vrijwillige ontbinding van Klant; (ii) Klant is het onderwerp van een beschikking of een vonnis voor de ontbinding van de Klant; (iii) het verzoek om een beschikking of verzoek voor de benoeming van een curator, gerechtsmandataris, ondernemingsbemiddelaar, voorlopige bewindvoerder of soortgelijke functionaris met betrekking tot Klant; (iv) Klant treft een akkoord of regeling met zijn schuldeiser(s) in het algemeen of een overdracht ten gunste van zijn schuldeisers of een soortgelijke regeling (niet in het kader van een gerechtelijke reorganisatie); (v) Klant is niet langer in staat zijn schulden te voldoen of geraakt anderszins in staat van insolventie, of (vi) Klant staakt zijn onderneming of dreigt zijn onderneming te staken; of
12.3.2.3 er vertraging of tekortkoming in de nakoming ingevolge het Contract is ontstaan als gevolg van een Geval van Overmacht, welke vertraging of tekortkoming voortduurt gedurende een periode van drie maanden.

12.4 In geval van beëindiging overeenkomstig artikel 12.3 voldoet Klant alle onbetaalde vergoedingen voor de resterende looptijd van de Oorspronkelijke Looptijd en de daaropvolgende Verlengingsperioden.

12.5 Ingeval een PAYGO-Klant zijn Contract met Leverancier beëindigt, voldoet de PAYGO-Klant aan Leverancier de Beëindigingsvergoeding overeenkomstig de in artikel 7 uiteengezette betalingsvoorwaarden.

Back – Algemene Voorwaarden Kinesis Fleet

13. Gegevensbescherming

Voor de toepassing van dit artikel 13 hebben de begrippen “persoonsgegevens”, “verwerken/verwerking”, „verwerkingsverantwoordelijke”, “verwerker”, “betrokkene” en “inbreuk in verband met persoonsgegevens” de betekenis die daaraan in de Wetgeving inzake Gegevensbescherming wordt toegekend. “Wetgeving inzake Gegevensbescherming” betekent met betrekking tot persoonsgegevens die bij de verlening van de Diensten worden verwerkt: tot 25 mei 2018 de EU-privacyrichtlijn 95/46/EG (en de Belgische omzettingsbepalingen opgenomen in de Wet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens) en op en vanaf 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 (“AVG”).

13.1 Partijen nemen alle bepalingen van de Wetgeving inzake Gegevensbescherming in acht, voor zover overtreding van dergelijke bepalingen de belangen van de wederpartij en/of de betrokkene aantast. Hiertoe behoort de verplichting van Klant om betreffende betrokkenen naar behoren te informeren over de verwerking van hun persoonsgegevens door Leverancier in opdracht van Klant.

13.2 Partijen erkennen dat met betrekking tot persoonsgegevens die Leverancier namens Klant verwerkt in verband met dit Contract, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de gegevens die zijn gegenereerd door of verband houden met de werking of uitvoering van de Diensten (waaronder de Gegevensrapporten en Locatiegegevens), Klant de verwerkingsverantwoordelijke en Leverancier de verwerker is.

13.3 Leverancier zal alleen persoonsgegevens en de Locatiegegevens verzamelen, verwerken, opslaan en gebruiken:

13.3.1 zoals vereist om te voldoen aan de geoorloofde, schriftelijk vastgelegde en redelijke instructies van Klant (die, tenzij anders overeengekomen, ertoe strekken dat persoonsgegevens worden verwerkt voor zover dat noodzakelijk is voor de nakoming van deze Overeenkomst en de verbetering van de Dienst van Kinesis); en
13.3.2 zoals vereist om te voldoen aan voor Leverancier geldende wetgeving van de EU of een lidstaat, in welk geval Leverancier (voor zover wettelijk toegestaan) Klant op de hoogte dient te brengen van die wettelijke verplichting alvorens tot verwerking van die persoonsgegevens over te gaan.

13.4 Klant geeft Leverancier opdracht de persoonsgegevens te verzamelen, te verwerken, op te slaan en te gebruiken voor het doel dat in artikel 13.3 hierboven is opgenomen.

13.5 Klant stemt hierbij in met de aanstelling door Leverancier van subverwerkers, die van tijd tot tijd door Leverancier kunnen worden ingeschakeld ter ondersteuning van de levering door Leverancier van de Diensten aan Klant, waaronder, maar niet beperkt tot, met betrekking tot de uitbesteding door Leverancier van de hosting van zijn datacenters aan een derde binnen de Europese Economische Ruimte. Leverancier garandeert dat deze derden wettelijk gebonden zijn aan de dienaangaande bepalingen van deze Overeenkomst en aan hun respectieve verplichtingen als verwerker ingevolge de bepalingen van de wet inzake gegevensbescherming.

13.6 Klant kan zijn toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot dit Contract te allen tijde intrekken. Deze intrekking dient schriftelijk aan Leverancier te worden voorgelegd en doet niets af aan het Contract en de (betalings)verplichtingen van Klant ingevolge het Contract. Klant erkent dat door deze intrekking Leverancier mogelijk de Diensten niet zal kunnen verlenen.

13.7 Leverancier is verplicht gepaste beveiligingsmaatregelen te treffen van technische en organisatorische aard om persoonsgegevens die ingevolge het Contract zijn verzameld te beschermen tegen onbedoelde of onrechtmatige vernietiging of onbedoeld verlies, wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking of toegang, in het bijzonder wanneer de verwerking (mede) bestaat uit gegevensoverdracht via een netwerk, en tegen alle overige onrechtmatige vormen van verwerking. Deze maatregelen dienen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau te garanderen gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengen.

13.8 Wanneer Leverancier zich bewust wordt van een inbreuk in verband met persoonsgegevens, zal hij:

13.8.1 Klant hiervan zonder onnodige vertraging en in ieder geval binnen 72 uur op de hoogte brengen; en
13.8.2 met Klant samenwerken en dusdanige redelijke commerciële maatregelen nemen als door Klant zijn opgedragen om hem bij te staan bij het onderzoeken, beperken en verhelpen van die inbreuk in verband met persoonsgegevens, met dien verstande dat Klant aan Leverancier in beide gevallen alle kosten (waaronder voor interne middelen en kosten van derden) volledig vergoedt die redelijkerwijs door Leverancier zijn gemaakt bij het uitvoeren van de verplichtingen ingevolge dit artikel 13.8, voor zover de inbreuk in verband met persoonsgegevens niet door Leverancier is veroorzaakt.

13.9 Leverancier zal:

13.9.1 ervoor zorgen dat zijn medewerkers die toegang hebben tot de persoonsgegevens gebonden zijn aan vertrouwelijkheidsverplichtingen of beroepsmatige of wettelijke verplichtingen inzake vertrouwelijkheid;

13.9.2 binnen 120 dagen na beëindiging of afloop van de Overeenkomst of, indien dit eerder is, de Dienst waarop de Overeenkomst betrekking heeft de verwerking van de persoonsgegevens staken en zo spoedig mogelijk daarna de persoonsgegevens en alle kopieën daarvan of van de daarin vervatte informatie terugzenden of veilig uit zijn systemen verwijderen. Voor alle duidelijkheid: dit geldt niet voor Statistische Gegevens die Leverancier mag behouden; en

13.9.3 voor zover wettelijk toegestaan, aanvullende informatie aan Klant ter beschikking stellen en (indien van toepassing) medewerking verlenen bij het uitvoeren van een audit of toetsing, zoals Klant redelijkerwijs kan verlangen om zich ervan te vergewissen dat Leverancier de in dit artikel 13 genoemde verplichtingen nakomt, telkens met dien verstande dat Leverancier door dit vereiste niet verplicht is tot het verlenen of toestaan van inzage in informatie met betrekking tot (i) interne prijsinformatie van Leverancier; (ii) informatie met betrekking tot andere klanten van Leverancier (waaronder prijsinformatie); (iii) niet-openbare externe rapporten van Leverancier; (iv) interne rapporten die zijn opgesteld door de interne auditfunctie van Leverancier; (v) alle intellectuele-eigendomsrechten van Leverancier; of (vi) alle informatie die inbreuk zou maken op de AVG of andere Europese bepalingen of bepalingen van lidstaten inzake gegevensbescherming. Verder kan ingevolge dit artikel maximaal één accountantscontrole of toetsing worden geactiveerd binnen een periode van twaalf (12) maanden, zulks echter met dien verstande dat de (redelijk handelende) partijen een voor beiden geschikte datum zullen overeenkomen waarop de controle of toetsing zal plaatsvinden.

13.10 Als de verwerkingsverantwoordelijke garandeert Klant dat:

13.10.1 hij alle bevoegdheden en toestemmingen heeft die nodig zijn om Leverancier in staat te stellen de persoonsgegevens in het kader van deze Overeenkomst overeenkomstig de Wetgeving inzake Gegevensbescherming te verwerken;

13.10.2 hij heeft voldaan aan en gedurende de Overeenkomst zal blijven voldoen aan de verplichtingen van een verwerkingsverantwoordelijke ingevolge de Wetgeving inzake Gegevensbescherming.

13.11 Klant vrijwaart Leverancier en houdt Leverancier gevrijwaard voor alle (rechts)vorderingen, sommaties, procedures, schadevergoedingen, lasten en (on)kosten die tegen Leverancier kunnen worden ingesteld of van Leverancier worden gevorderd met betrekking tot, in verband met, of op enigerlei wijze voortvloeiend uit of in verband met een schending door Klant van artikel 13.10.

13.12 Partijen erkennen dat zij zijn overeengekomen dat Klant zal reageren op vragen van betrokkenen, overheids- en/of gerechtelijke instanties met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens door Leverancier en dat Klant over afdoende processen moet beschikken om deze vragen te kunnen behandelen.

13.13 In de bijlage bij deze Overeenkomst worden het onderwerp en de duur van de verwerking, de aard en het doel van de verwerking, het soort persoonsgegevens en categorieën van betrokkenen vastgelegd zoals vereist door artikel 28 lid 3 AVG of gelijkwaardige bepalingen van Wetgeving inzake Gegevensbescherming. Tussen Partijen geldt dat niets in de bijlage aan een van beide Partijen enig recht toekent of aan een van beide Partijen een verplichting oplegt.

Back – Algemene Voorwaarden Kinesis Fleet

14. Vertrouwelijke Informatie

14.1 Beide Partijen stemmen ermee in dat zij gedurende de looptijd van dit Contract en gedurende een daaropvolgende periode van drie jaar Vertrouwelijke Informatie van de wederpartij te allen tijde vertrouwelijk zullen houden en niet zullen toestaan dat deze informatie wordt gekopieerd, wordt gebruikt, openbaar wordt gemaakt of van de hand wordt gedaan, behoudens overeenkomstig dit Contract of indien openbaarmaking noodzakelijk is om te voldoen aan verplichtingen van toepasselijke wetgeving of van een bevoegde overheidsdienst, regelgevende instantie of rechtbank. Het bepaalde in dit artikel 14 is niet van toepassing op Vertrouwelijke Informatie die reeds tot het publieke domein behoort of op enig moment in de toekomst zal behoren anders dan door tekortkoming in de nakoming van dit Contract.

Back – Algemene Voorwaarden Kinesis Fleet

15. Algemeen

15.1 Van geen enkele tekortkoming in de nakoming van enige bepaling van deze Voorwaarden of het Contract zal afstand worden gedaan, behoudens met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de niet-tekortkomende Partij.

15.2 Indien een bepaling van deze Voorwaarden of het Contract door een rechter of andere bevoegde autoriteit als onrechtmatig en/of niet-afdwingbaar wordt beschouwd, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden of het Contract van kracht. Indien een onrechtmatige en/of niet-afdwingbare bepaling rechtmatig of afdwingbaar zou zijn wanneer een deel ervan zou worden verwijderd, wordt dat deel als verwijderd beschouwd en blijft de bepaling overigens van kracht (tenzij dat in tegenspraak zou zijn met de duidelijke bedoeling van Partijen, in welk geval de desbetreffende bepaling geacht wordt volledig te zijn verwijderd).

15.3 Contracten of deze Voorwaarden kunnen uitsluitend worden gewijzigd door middel van een schriftelijk document dat door of namens elk der Partijen is ondertekend.

15.4 Leverancier is gerechtigd deze Voorwaarden te wijzigen door middel van een publicatie op de website van Leverancier, welke wijzigingen in werking treden op de datum waarop Klant hiervan op de hoogte wordt gesteld en van toepassing zijn op alle Contracten die na die datum worden aangegaan.

15.5 Leverancier mag zonder toestemming van Klant zijn rechten en verplichtingen ingevolge deze Voorwaarden of het Contract vrijelijk cederen of overdragen. Behoudens voor zover in een Contract uitdrukkelijk anders wordt bepaald, is het Klant zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Leverancier niet toegestaan een Contract of rechten of verplichtingen ingevolge deze Voorwaarden of het Contract te cederen, over te dragen, te bezwaren, in licentie te geven of anderszins te vervreemden of daarin te handelen. Deze Overeenkomst heeft goederenrechtelijke werking.

15.6 Het Contract vormt de volledige overeenkomst tussen Partijen met betrekking tot het onderwerp ervan en treedt in de plaats van alle eerdere overeenkomsten, regelingen en afspraken tussen Partijen met betrekking tot dat onderwerp, steeds met dien verstande dat het gebruik van de Website door Klant wordt beheerst door de voorwaarden van de Website.

15.7 Het door elk der Partijen niet of niet tijdig (gedeeltelijk) afdwingen van een bepaling in dit Contract dient niet te worden uitgelegd als een afstandsverklaring van de rechten van die Partij ingevolge dit Contract. Een afstandsverklaring door een Partij van een schending van of wanprestatie ingevolge een bepaling in het Contract door de wederpartij zal niet worden aangemerkt als een afstandsverklaring van een latere schending of wanprestatie en zal op geen enkele wijze van invloed zijn op de andere voorwaarden van het Contract.

15.8 De totstandkoming, uitleg, nakoming, rechtsgeldigheid en het bestaan en alle aspecten van het Contract worden beheerst door Belgisch recht en Partijen onderwerpen zich aan de exclusieve rechtsmacht van de rechtbanken te Brussel (België).

Back – Algemene Voorwaarden Kinesis Fleet

Bijlage: Persoonsgegevens

Deze bijlage bevat bepaalde bijzonderheden betreffende de verwerking van persoonsgegevens zoals vereist in artikel 28 lid 3 AVG of gelijkwaardige bepalingen van Wetgeving inzake Gegevensbescherming.

Onderwerp en duur van de verwerking van de persoonsgegevens

Het onderwerp en de duur van de verwerking van de persoonsgegevens staan vermeld in deze Overeenkomst

Aard en doel van de verwerking van de persoonsgegevens

Aard en doel van de verwerking van de persoonsgegevens staan vermeld in deze Overeenkomst

Soorten te verwerken persoonsgegevens

De in de Gegevensrapportages en de Locatiegegevens vervatte persoonsgegevens

Categorieën van betrokkenen waarop de persoonsgegevens betrekking hebben

De personen die als bestuurder in het Wagenpark zijn ingeschakeld

Rechten en verplichtingen van de verwerkingsverantwoordelijke

De rechten en verplichtingen van de verwerkingsverantwoordelijke staan vermeld in deze Overeenkomst.